Werving & Selectie bv
Maaspoort 1
Postbus 1
6000 AA Weert

T: 0495-451045
E: info@emplooi.com
I: www.emplooi.com

 

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld kunnen wij geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website van Emplooi kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publikaties op de website. Emplooi aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de door Emplooi gepubliceerde informatie.
Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Emplooi.

Hoewel Emplooi ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Emplooi geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Emplooi wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierbovenvermelde.

Alle rechten zijn voorbehouden.
© copyright 2009 Emplooi

   
  NIEUWS
                Disclaimer